Tech

พ่อค้าหาบเร่ในสิงคโปร์ได้รับการสนับสนุนการขายออนไลน์จากส่วนกลาง

Deliveroo, Foodpanda, Grab และ WhyQ จะทำงานร่วมกันเพื่อนำพ่อค้าหาบเร่ในเมืองนี้ทางออนไลน์ได้ฟรี

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button